Visie en identiteit

Zorg voor elkaar

Bij Wittenbergzorg mag ieder mens – medewerker en cliënt – zijn zoals hij is. Cliënten hebben een eigen verantwoordelijkheid en beslissingsbevoegdheid. Een cliënt kan zelf vragen om zorg/welzijn en dienstverlening. De vraag kan worden verwoord door zijn vertegenwoordiger of gesignaleerd worden door anderen. Wij leveren de zorg en dienstverlening op de door de cliënt gewenste plaats. We doen dit vanuit het motto: Zorg voor elkaar. Warmte en waardigheid, dat vinden we belangrijk. Hierbij gaan wij ervanuit dat de familie en/of mantelzorger zoveel mogelijk participeert. Daarnaast vervullen vrijwilligers een belangrijke rol in onze organisatie.

Uitgaan van mogelijkheden

Wij richten ons op de beleving van de individuele cliënt, houden optimaal rekening met zijn beperkingen en gaan uit van zijn mogelijkheden. Daarom stimuleren wij het dat de cliënt zo veel mogelijk verantwoordelijkheid neemt en behoudt.

Veilige omgeving

Onze deskundige medewerkers dragen bij aan een prettige sfeer in huis. Het is immers het huis van de cliënten. Hun inbreng is belangrijk. Wittenbergzorg biedt cliënten een respectvolle bejegening en veilige en kwalitatief goede zorg. Risico’s voor cliënten en de organisatie brengen we in kaart, met als doel om risico’s te beheersen.

Identiteit

Wittenbergzorg heeft een protestants-christelijke identiteit. Vanuit die grondslag is alles geënt op:

God lief hebben boven alles
De naaste liefhebben als onszelf

Onze Bijbelse opdracht voor naastenliefde betekent dat wij zorg bieden aan iedereen, ongeacht zijn of haar achtergrond of levensovertuiging. De uitgangspunten hiervoor zijn beschreven in ons identiteitsstatuut.

Wittenbergzorg werkt vanuit de volgende kernwaarden:

  • Welzijn van de ander op het oog hebben
  • Evenwicht tussen het individuele en gemeenschappelijke
  • Liefdevolle en deskundige zorg
  • Gelijkwaardigheid van zorgvrager en zorgverlener
  • Ieder mens is waardevol
  • Praktisch dienen

Meerjarenbeleidsplan

In het meerjarenbeleidsplan wordt onze visie vastgelegd in strategisch beleid voor de komende jaren. We leggen uit hoe we onze zorg- en dienstverlening, kwaliteit en cliëntveiligheid blijven ontwikkelen, zodat we samen lerend kunnen verbeteren, met de focus op liefdevolle zorg voor onze ouderen. Deze zorg is persoonsgericht, zorg die aansluit bij de wensen en mogelijkheden van de bewoner en cliënt, met warme betrokkenheid van familie en naasten. Zorg die geleverd wordt door gemotiveerde en vakbekwame medewerkers en betrokken vrijwilligers, zodat we kunnen blijven zeggen: liefdevolle zorg voor elkaar!