Organisatie

Bestuurder

De bestuurder, de heer Evert van Luttikhuizen, is eindverantwoordelijk voor de kwaliteit van zorg binnen Wittenbergzorg, de tevredenheid van bewoners en personeel en de continuïteit van de bedrijfsvoering.

Management Team

Het Management Team (MT) is verantwoordelijk voor het aansturen van de dagelijkse gang van zaken binnen Wittenbergzorg. Daarnaast bepaalt het MT het tactisch/strategisch beleid voor de instelling. Het MT bestaat uit de heer E. (Evert) van Luttikhuizen, bestuurder. Hij wordt ondersteund door mevr. A. (Anneke) Vermeulen, manager Zorg aan Huis en Welzijn, mevr. M. (Marjanne) van Blijderveen, manager Intramurale Zorg en dhr. E. (Eberhard) van Nieuwenhuijsen, manager Bedrijfsvoering.

Raad van Toezicht

De Raad van Toezicht controleert het bestuur van Wittenbergzorg en de algemene gang van zaken in de organisatie. Lees meer op de pagina Raad van Toezicht.

Ondernemingsraad

Wittenbergzorg heeft een ondernemingsraad (OR). Die behartigt de belangen van alle medewerkers. De OR streeft naar een organisatie waar bewoners naar tevredenheid wonen en waar personeel met plezier en grote betrokkenheid werkt. De OR geeft (on)gevraagd advies aan de bestuurder en heeft instemmingsrecht bij ingrijpende beslissingen over het sociaal beleid. De agenda en notulen van de OR-vergaderingen zijn openbaar, tenzij er vertrouwelijke kwesties aan de orde zijn.

Cliëntenraad

De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners en heeft in een aantal zaken adviesrecht en instemmingsrecht. De raad kan ook zelf met voorstellen ter verbetering komen. De cliëntenraad kan bestaan uit bewoners van het zorgcentrum en de aanleunwoningen en hun familie. Een externe adviseur kan de raad bijstaan. De raad vergadert eenmaal per twee maanden. Het overleg met de bestuurder vormt daarin een vast onderdeel.

Wilt u contact met de cliëntenraad? Stuur een mail naar clientenraad@wittenbergzorg.nl.

Organogram

De beschreven structuur van Wittenbergzorg wordt visueel weergegeven in ons organogram.