Bereikbaarheid klachtenfunctionarissen en vertrouwenspersoon

Klachtenfunctionarissen

Onze klachtenfunctionaris is dhr. P. (Paul) Schreurs. Zijn contactgegevens zijn: tel. (06) 46 90 71 77 of e-mail pauljmschreurs@gmail.com.

Cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang

In de Wet zorg en dwang (Wzd) is vastgelegd hoe een zorgaanbieder moet omgaan met onvrijwillige zorg. Het gaat dan om iets wat u (of de persoon die u vertegenwoordigt) moet, maar niet wilt óf iets wat u wilt maar niet mag.

De wet beschrijft de voorwaarden, waaronder gedwongen zorg mag worden toegepast en verplicht de zorgaanbieder altijd te zoeken naar de minst ingrijpende vorm. In deze wet is vastgelegd dat mensen met een psychogeriatrische aandoening, die ondersteuning krijgen vanuit een zorgaanbieder, recht hebben op ondersteuning door een cliëntenvertrouwenspersoon Wet zorg en dwang.

Binnen Wittenbergzorg is dat Tessa Verlaan. Zij is in dienst van Adviespunt Zorgbelang en werkt dus onafhankelijk van Wittenbergzorg. Uiteraard zal Tessa vertrouwelijk omgaan met de informatie die u met haar deelt. Samen met haar kunt u helder krijgen wat u wilt bereiken en wie of wat u daarvoor nodig heeft. Ze kan u informatie geven, u helpen iets bespreekbaar te maken en u ondersteunen in het voorbereiden en voeren van een gesprek. Indien nodig kan ze u ook ondersteunen bij het indienen van een klacht. U kunt haar ook zo nu en dan op de locatie tegen komen.

U kunt Tessa op verschillende manier bereiken via tessaverlaan@zorgbelangcvp.nl of (06) 30 37 87 93. Als u haar niet kunt bereiken, kunt u ook bellen naar: (088) 92 94 099.

 

Klachten n.a.v. Wet zorg en dwang

Voor klachten die voortkomen uit de Wet zorg en dwang (Wzd) geldt een aparte klachtenregeling Wzd en een externe klachtencommissie Wzd. Deze klachtencommissie Wzd behandelt uitsluitend klachten over onvrijwillige zorg op basis van de Wzd. De klachtencommissie Wzd doet een bindende uitspraak en kan de klager een schadevergoeding toekennen. De klacht kan vervolgens, zowel door de klager als door de zorgaanbieder, worden voorgelegd aan de rechtbank. Wzd-klachten binnen onze organisatie worden behandeld door de klachtencommissie onvrijwillige zorg (KCOZ).