"Het is vooral fijn dat de verpleging
zoveel mogelijk met je meedenkt"

Organisatiestructuur

Van bovenaf én van onderop

 

Directeur/bestuurder
Management Team
Raad van Toezicht  
Ondernemingsraad
Cliëntenraad

Organogram


Directeur/bestuurder

Wittenbergzorg heeft een directeur/bestuurder, de heer C. van de Craats, die eindverantwoordelijk is voor de kwaliteit van zorg binnen Wittenbergzorg, de tevredenheid van bewoners en personeel en de continuïteit van bedrijfsvoering. De directeur/bestuurder legt verantwoording af aan de Raad van Toezicht voor het gevoerde beleid.

Al deze aspecten komen uitvoerig aan de orde in ons jaarverslag. U kunt het jaarverslag opvragen bij de receptie of het jaardocument downloaden via www.jaarverslagenzorg.nl.


Management Team

Het Management Team (MT) is verantwoordelijk voor het aansturen van de dagelijkse gang van zaken binnen Wittenbergzorg. Daarnaast bepaalt het MT het tactisch / strategisch beleid voor de instelling. Het MT bestaat uit de heer C. van de Craats (directeur/bestuurder) en mevrouw M. Heikoop-de Wild (manager Zorg aan Huis en Welzijn). De functie van manager Intramurale Zorg is vacant.


Raad van Toezicht

Zoals de naam al doet vermoeden oefent de raad toezicht uit, ten aanzien van het gevoerde beleid, de afgesproken doelstellingen en de behaalde resultaten. Daarnaast toetst de raad of alle activiteiten in overeenstemming zijn met de grondslag, uitgangspunten en visie van de zorginstelling. Het is ook de Raad van Toezicht die de directeur/bestuurder Wittenbergzorg benoemt. De raad brengt jaarlijks werkbezoeken aan een aantal afdelingen. De raad heeft 2 commissies: de Financiële Commissie en de Commissie Kwaliteit & Veiligheid. De voorzitter van de raad vergadert eenmaal per jaar in aanwezigheid van de bestuurder met de Ondernemingsraad. De vice voorzitter van de raad neemt deel aan de vergaderingen van de Commissie Ethische- en Identiteitszaken. De raad vergadert eenmaal per jaar met de Ondernemingsraad/Cliëntenraad en het Management Team.

De raad bestaat uit de volgende vijf leden:

  • De heer H. Vos, voorzitter
  • De heer W. de Graaff
  • De heer K. Huijsman
  • De heer A. Kaasjager
  • Mevrouw H.J. Verheijen - Leusink


Secretaresse van de Raad van Toezicht is mevrouw M.L.J. van Bergeijk-Van Kuilenburg


Ondernemingsraad

Wittenbergzorg heeft een ondernemingsraad (OR) die de belangen behartigt van alle medewerkers. De OR streeft ernaar om van Wittenbergzorg een sterke organisatie te maken, waar bewoners naar tevredenheid wonen en personeel met plezier en grote betrokkenheid kan werken.

Onze missie is het sociale geweten van Wittenbergzorg te zijn. Ons uitgangspunt is:
“Vooruitdenken. Vandaag voor morgen en nog vele andere dagen. De beste manier de toekomst te voorzien is op gezette tijden erbij stil te staan. Voor vooruitziende mensen bestaat er geen toeval en wie zich goed heeft voorbereid, komt niet in moeilijkheden. Nadenken moet men niet uitstellen tot men in de knel zit, men moet het vooraf doen.”
(Baltasar Gracián in ‘Handorakel en kunst van de voorzichtigheid’ 1647)

De ondernemingsraad bestaat uit vier leden, namelijk:

  • Mevrouw B. van Maren, voorzitter;
  • Mevrouw C. Mol, secretaris;
  • Mevrouw A. van den Heuvel, vice-voorzitter;
  • Mevrouw H. van Leerdam.

In een prettige sfeer wordt er regelmatig vergaderd. Agenda en notulen zijn openbaar voor zover er geen vertrouwelijke kwesties aan de orde zijn. Regelmatig vindt overleg plaats met de bestuurder. De OR geeft gevraagde en ongevraagde adviezen aan de bestuurder en heeft instemmingsrecht bij ingrijpende beslissingen over het sociaal beleid.


Cliëntenraad

De cliëntenraad is samengesteld uit bewoners/familieleden van bewoners van het zorgcentrum en de aanleunwoningen en bestaat op dit moment uit 5 leden. Een externe adviseur kan de cliëntenraad terzijde staan. De raad vergadert elke maand, waarbij het overleg met de bestuurder een vast onderdeel vormt.
De cliëntenraad behartigt de belangen van de bewoners – ook de bewoners van verpleegafdeling Kriekenhof – en heeft in een aantal zaken adviesrecht en in een aantal zaken instemmingsrecht. De raad kan ook zelf met voorstellen ter verbetering komen. De raad wordt van overheidswege via het Zorgkantoor steeds meer betrokken bij de zorginkoop door zorgkantoor en zorgverleners.

De leden van de Cliëntenraad zijn:
Meta van Ewijk
Anna Satter
Ada de Kock
Willy Bambacht
Otto van Willigen (voorzitter)
Corresponderen met de Cliëntenraad kan per mail: clientenraad@wittenbergzorg.nl
In deze link kunt u de folder van de cliëntenraad lezen.


Organogram

Het organogram kunt u bekijken door hier te klikken.

 

Kennismaken?

Wilt u meer weten over wonen in zorgcentrum De Wittenberg? Neem dan contact op met ons Zorg Advies Punt: ZAP@wittenbergzorg.nl of bel naar 0418-594977 (niet voor sollicitaties!).

 

contactpagina routebeschrijving

Een sfeerimpressie van de zorg die Wittenbergzorg levert. Zowel op onze locatie in Haaften als bij u thuis. Wilt u de sfeer in het echt proeven? Maak een afspraak!

adres
Zorgcentrum De Wittenberg
Bernhardstraat 4
4175 EE Haaften
telefoon
(0418) 59 49 00
e-mail

Ja, stuur mij meer informatie!